ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📌 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 👉
https://drive.google.com/file/d/17bWbNhWqdXmiqsFT2_pSpjxaXyGXcAlQ/view?usp=sharing

>>>>การรายงานตัวและมอบตัว

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ดังนี้
1. สมัครผ่าน Link หรือ สแกน QR Code
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครระบบออนไลน์ Link https://forms.gle/e5qhJu1FtW1VwiNN8
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครระบบออนไลน์ Link https://forms.gle/A71LYDHRDKwMpBUX8
4. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนกด “ส่ง” ยืนยันข้อมูล (กด ส่ง แล้วจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้)
5. ข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่ ชื่อ สกุล เลขประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ จบการศึกษาจากโรงเรียน คะแนนโอเน็ต ผลการเรียนเฉลี่ยที่จบการศึกษา ชื่อ สกุลบิดาและมารดา เบอร์โทรศัพท์
6. ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
7. วันสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
8. วันสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
9. รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6-8 มิถุนายน 2563
10. รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9-11 มิถุนายน 2563
11. เอกสารที่ต้องนำมามอบในวันรายงานตัว ได้แก่ หลักฐานสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงและฉบับถ่ายสำเนา สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา รูปถ่ายนักเรียน
12. หากมีข้อสงสัย สอบถามผู้ช่วยผอ.ฝ่ายวิชาการ นายสมนึก เจรียงพร 082-2470757 รองผอ.ฝ่ายวิชาการ นายพลากร ศิริพงศ์ 089-4650955
ขอความกรุณาคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และทุก ๆท่านช่วยแชร์ด้วยครับ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก การรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ออนไลน์ปีการศึกษา 2563
ตามที่สพฐ.ได้มีหนังสือที่ ศธ.04006/ว1548 เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกขอประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ดังนี้
1. สมัครในระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คหรือเว็บไซต์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก (เปิดลิ้งค์การสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
2. สมัครวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (เอกสารประกอบการสมัครให้นำมามอบในวันรายงานตัว ได้แก่ หลักฐานสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา รูปถ่ายนักเรียน)
3. ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนกด “ส่ง” ยืนยันข้อมูล (กด “ส่ง” แล้วจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้)
4. ข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่ ชื่อ สกุล เลขประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ จบการศึกษาจากโรงเรียน คะแนนโอเน็ต ผลการเรียนเฉลี่ยที่จบการศึกษา ชื่อ สกุลบิดาและมารดา เบอร์โทรศัพท์
5. วันสอบ วันรายงานตัวและมอบตัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเฟสบุ๊คและเว็บไซต์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
6. ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
7. หากมีข้อสงสัย สอบถามผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมนึก เจรียงพร 082-2470757 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพลากร ศิริพงศ์ 089-4650955
ขอความกรุณาผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และทุก ๆท่านช่วยแชร์ด้วยครับ

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  บัดนี้ได้สอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้ http://bit.ly/3cEtqOG

รายชื่อผู้สมัครสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น มีผู้สมัครสอบจำนวน 128 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ http://bit.ly/3a6KniK

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563

สามารถอ่านรายละเอียดดังนี้ >>> ประกาศ63.pdf (159 downloads)

>>> ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ63.pdf (101 downloads)

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 1 (1st Ratchada Contest)

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 1
(1st Ratchada Contest)
• ประกาศผลการสอบวัดความรู้ฯ http://bit.ly/37A7gtQ
• ผลสอบวัดความรู้ฯ คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา http://bit.ly/39sUZJc
• ผลการสอบวัดความรู้ เรียงลำดับคะแนน http://bit.ly/2QTOuXF
• ผลการสอบวัดความรู้ฯ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 http://bit.ly/35iUIVW
• ผลการสอบวัดความรู้ฯ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 http://bit.ly/2Ff96nN
• ผลการสอบวัดความรู้ฯ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 http://bit.ly/2Qhx2Nw
• หมายเหตุ การรับรางวัล http://bit.ly/2MScR6D

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ab.pdf (100 downloads) ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559