ขอความร่วมมือนักเรียนทำแบบประเมินความเครียด

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกชั้น ม.1-6 ทุกคน ทำแบบประเมินสภาพสุขภาวะทางจิตของนักเรียน(แบบประเมินความเครียด ST5) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2563 ทาง

https://forms.gle/hJc3RybuKPneCCry9