ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ดังนี้
1. สมัครผ่าน Link หรือ สแกน QR Code
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครระบบออนไลน์ Link https://forms.gle/e5qhJu1FtW1VwiNN8
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครระบบออนไลน์ Link https://forms.gle/A71LYDHRDKwMpBUX8
4. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนกด “ส่ง” ยืนยันข้อมูล (กด ส่ง แล้วจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้)
5. ข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่ ชื่อ สกุล เลขประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ จบการศึกษาจากโรงเรียน คะแนนโอเน็ต ผลการเรียนเฉลี่ยที่จบการศึกษา ชื่อ สกุลบิดาและมารดา เบอร์โทรศัพท์
6. ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
7. วันสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
8. วันสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
9. รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6-8 มิถุนายน 2563
10. รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9-11 มิถุนายน 2563
11. เอกสารที่ต้องนำมามอบในวันรายงานตัว ได้แก่ หลักฐานสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงและฉบับถ่ายสำเนา สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา รูปถ่ายนักเรียน
12. หากมีข้อสงสัย สอบถามผู้ช่วยผอ.ฝ่ายวิชาการ นายสมนึก เจรียงพร 082-2470757 รองผอ.ฝ่ายวิชาการ นายพลากร ศิริพงศ์ 089-4650955
ขอความกรุณาคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และทุก ๆท่านช่วยแชร์ด้วยครับ