ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก การรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ออนไลน์ปีการศึกษา 2563
ตามที่สพฐ.ได้มีหนังสือที่ ศธ.04006/ว1548 เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกขอประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ดังนี้
1. สมัครในระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คหรือเว็บไซต์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก (เปิดลิ้งค์การสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
2. สมัครวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (เอกสารประกอบการสมัครให้นำมามอบในวันรายงานตัว ได้แก่ หลักฐานสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา รูปถ่ายนักเรียน)
3. ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนกด “ส่ง” ยืนยันข้อมูล (กด “ส่ง” แล้วจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้)
4. ข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่ ชื่อ สกุล เลขประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ จบการศึกษาจากโรงเรียน คะแนนโอเน็ต ผลการเรียนเฉลี่ยที่จบการศึกษา ชื่อ สกุลบิดาและมารดา เบอร์โทรศัพท์
5. วันสอบ วันรายงานตัวและมอบตัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเฟสบุ๊คและเว็บไซต์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
6. ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
7. หากมีข้อสงสัย สอบถามผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมนึก เจรียงพร 082-2470757 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพลากร ศิริพงศ์ 089-4650955
ขอความกรุณาผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และทุก ๆท่านช่วยแชร์ด้วยครับ