ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  บัดนี้ได้สอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้ http://bit.ly/3cEtqOG