รายชื่อผู้สมัครสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น มีผู้สมัครสอบจำนวน 128 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ http://bit.ly/3a6KniK

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563

สามารถอ่านรายละเอียดดังนี้ >>> ประกาศ63.pdf (162 downloads)

>>> ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ63.pdf (104 downloads)