อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแบบอย่างการปฏิรูปการเรียนรู้ การระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา และสืบสานงานพระราชดำริ มีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของท้องถิ่น มีความพร้อมสมบูรณ์และสมพระเกียรติภายในปีการศึกษา 2550

พันธกิจ

1) จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และจัดให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2) พัฒนาบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการสอน ตลอดจนลูกจ้างประจำ
3) จัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน
4) พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5) จัดระบบงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
6) พัฒนาระบบบริหาร และจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
7) ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างยั่งยืน
8) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เป้าหมาย

1. ผู้เรียนทุกคนต้องมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ของโรงเรียน จารีตประเพณี และกฎหมายบ้านเมือง
2. ผู้เรียนทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติหรือกระทำ ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม และประเทศชาติ
3. ผู้เรียนทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ต่อหน้าที่การงาน ต่อผู้อื่น ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ
4. ผู้เรียนทุกคนต้องเป็นผู้เสียสละ ทางกาย วาจา ใจ สติปัญญา ทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสั่งคม ต่อประเทศชาติ
5. ผู้เรียนทุกคนมีความกตัญญู รู้และสำนึกในบุญคุณต่อผู้มีพระคุณ และพยายามตอบแทนบุญคุณที่ผู้ที่ได้กระทำแล้วแก่ตน

อักษรย่อ

อักษรย่อของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  คือ  ฉ.ร.ภ.

 ปรัชญา

ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ   แปลว่า   บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา

 คำขวัญ

รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

 สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ  เหลือง-น้ำเงิน
สีเหลือง  หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
น้ำเงิน     หมายถึง ความหนักแน่นมั่นคง  ซื่อตรง  ยุติธรรม  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นไผ่สีทอง