ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสามารถ ริยาพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
นายพลากร ศิริพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
นางปิยพร ถาวะราภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหาร
ทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล