ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

   โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 เนื่องในวโรกาสรัชดาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน (ทรงครองราชย์ครบ 25 พรรษา) รัฐบาลในขณะนั้นมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองพระราชพิธีรัชดาภิเษก โดยส่วนหนึ่งให้มีการจัดสร้างถาวรวัตถุให้เรียกชื่อว่า “รัชดาภิเษก” เพื่อเป็นอนุสรณ์และถวายเป็นบรมราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยใช้ชื่อ “รัชดาภิเษก” ขึ้น 9 โรงทั่วประเทศ ให้ตั้งอยู่ตามทิศต่างๆ 8 ทิศ และทิศศูนย์กลางอีก 1 โรงดังนี้
  1.  โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อ.ปง จ.พะเยา
  2. โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด
  3. โรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษก อ.ละหารทราย .บุรีรัมย์
  4. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อ.ขลุง จ.จันทบุรี
  5. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อ.ฉวาง จ.นครศรี ฯ
  6. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
  7. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
  8. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
  9. โรงเรียนราชประชาสมาสัยรัชดาภิเษก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
   โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในเก้าโรง โดยจัดตั้งขึ้นที่บ้านไสหร้าหมู่ที่ 15 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารหลังแรก (อาคาร 1 ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โดยมีนายเริง นากลอน ศึกษาธิการอำเภอในสมัยนั้นเป็นประธานในพิธี
ปีการศึกษา 2514 เนื่องจากอาคารก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก นักเรียนรุ่นแรก (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)จึงต้องย้ายไปอาศัยศาลาโรงธรรมวัดวังม่วง ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 5 กิโลเมตรเป็นที่เรียนชั่วคราว จนกระทั่งปลายปี 2516 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ทำการปัจจุบัน
การเปิดทำการสอนครั้งแรก เปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 1 – ม.ศ. 3) จนถึงปีการศึกษา 2521 ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.ศ. 4 ) ขึ้น และได้รับนักเรียนตามหลักสูตรใหม่ และเปิดชั้นเรียน ม.4 ในปีการศึกษา 2524 ในปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี่ 2534 เป็นต้นมา

ปีการศึกษา 2537
 ได้ก่อตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่วัดไม้เรียง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นับเป็นโรงเรียนสาขาแห่งแรกที่เกิดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่จะจัดการศึกษา เพื่อให้บริการแก่นักเรียนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง และในปัจจุบันได้แยกออกไปเป็นโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์

ปีการศึกษา 2544
 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรใหม่ จากจำนวน 162 โรงทั่วประเทศ และให้ดำเนินการเปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2545 ในปีการศึกษา 2546 เปิดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และให้ดำเนินการให้ครบในปีการศึกษา 2547

ปีการศึกษา 2546
 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน และได้รับการประเมินให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549
โรงเรียน ฉวางรัชดาภิเษกในปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ทั้งสิ้น 92 ไร่ 2 งาน เนื้อที่ดังกล่าวนอกจากเป็นที่ตั้งโรงเรียนแล้วยังเป็นที่ตั้งของสนามกีฬา ของกรมพลศึกษาประจำอำเภอฉวางด้วย โดยปรับปรุงจากสนามกีฬาเดิมของโรงเรียน