ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะท าการประมูลร้านค้าสวัสดิการ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประกาศการประมูลร้านค้าhttps://bit.ly/3wAi8VH
ใบเสนอราคาhttps://bit.ly/3s22Vcx

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3wJK1ea
ใบสมัคร ชั้น ม.1 https://bit.ly/2PH11kr
ใบสมัคร ชั้น ม.4 https://bit.ly/3mqjPjS

รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564
สมัครสอบ 19-23มีนาคม 2564
วันสอบ 3 เมษายน 2564
ประกาศผล 9 เมษายน 2564
รายงานตัว 10 เมษายน 2564
มอบตัว 24 เมษายน 2564
ประกาศ http://bit.ly/3qwUQN7
ใบสมัคร http://bit.ly/2OOZcBh

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 2nd Ratchada Contest ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 2 (2nd  Ratchada Contest)

 • ประกาศผลการสอบวัดความรู้ฯ (ผู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร) http://bit.ly/2YX1zDE
 • ผลการสอบวัดความรู้ เรียงลำดับคะแนน http://bit.ly/2YVLvlT
 • ผลการสอบวัดความรู้ เรียงตามห้องสอบ http://bit.ly/2NdSkg4
 • ผลการสอบวัดความรู้ฯ เฉพาะอำเภอฉวาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 http://bit.ly/2Lw53Ki
 • ผลการสอบวัดความรู้ฯ เฉพาะอำเภอฉวาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 http://bit.ly/3jycgGd
 • ผลการสอบวัดความรู้ฯ เฉพาะอำเภอฉวาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 http://bit.ly/3cRJbEA
 • ผลการสอบวัดความรู้ฯ เฉพาะอำเภออื่น (ยกเว้นอำเภอฉวางและเมือง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 http://bit.ly/2OkLndz
 • ผลการสอบวัดความรู้ฯ เฉพาะอำเภอฉวาง(ยกเว้นอำเภอฉวางและเมือง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 http://bit.ly/3a2HdiJ
 • ผลการสอบวัดความรู้ฯ เฉพาะอำเภอฉวาง (ยกเว้นอำเภอฉวางและเมือง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 http://bit.ly/2LE6hU4
 • หมายเหตุ การรับรางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-5 ประเภทรางวัลคะแนนรวมทุกวิชา (ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด)                    รางวัลที่ 1 แต่ละระดับชั้น (ป.4-6) ประเภทนักเรียนในเขตอำเภอฉวาง                                  รางวัลที่ 1 แต่ละระดับชั้น (ป.4-6)  ประเภทนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ยกเว้นอำเภอฉวางและอำเภอเมือง)

 • รับรางวัล วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โดยมีกำหนดการ ดังนี้เวลา 08.30 น.   นักเรียนและผู้ปกครอง หรือนักเรียนและครูรายงานตัวณ ห้องประชุมไผ่สีทอง (อาคาร 1 ชั้น 1 )เวลา 09.00 น.   มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร

  ถ่ายรูปร่วมกัน ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

 • ส่วนผู้ได้รับผู้ที่สอบได้คะแนนรวมอันดับที่ 6-25 ,ผู้ที่สอบได้อันดับที่ 2-3 แต่ละระดับชั้น อำเภอฉวาง และอำเภออื่นยกเว้นอำเภอฉวางและเมือง ,ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ติดต่อขอรับเกียรติบัตร ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  ช่วงระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-15.30น.

 

กำหนดสอบวัดความรู้ป.4-6 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

เรื่อง กำหนดสอบวัดความรู้ป.4-6 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้เลื่อนการสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 10 มกราคม 2564 เป็นเลื่อนไม่มีกำหนดเนื่องจากจังหวัดสั่งปิดเรียนเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด19
เนื่องจากโรงเรียนเปิดเรียนตามปกติแล้วจึงขอแจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้เป็นวันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
รายละเอียดรายชื่อผู้สมัครสอบและห้องสอบ http://bit.ly/3hBsw8E
ผู้สมัครสอบเข้าแถวเวลา 08.00 น. ณ หอประชุมวรรณสิทธิ์
สิ่งที่ต้องนำมาวันสอบ
1.ดินสอ 2B 2.ยางลบ 3.ปากกา 4.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน 5.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
หมายเหตุ
1. ให้ผู้สมัครสอบทุกคนตรวจสอบชื่อ-สกุล ระดับชั้นและอำเภอ หากผิดพลาดให้แจ้งกรรมการคุมสอบ ณ วันสอบ
2.ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะถูกปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่โรงเรียน) และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกทุกคน
3. สแกน QR code ไทยชนะก่อนและหลังเข้าบริเวณโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
4. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรจากผู้อื่นกรณีต่อแถว
5. เพื่อลดความแออัดในการใช้พื้นที่ ขอความร่วมมือผู้สมัครสอบ 1 คน ต่อผู้ปกครอง 1 คน
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกขอขออภัยที่ต้องเลื่อนสอบและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความเชื่อมั่นต่อโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและห้องสอบ

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันที่ 2-29 ธันวาคม 2563 นั้น มีผู้สมัครสอบจำนวน 449 คน
วันสอบวัดความรู้ฯ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
รายละเอียดรายชื่อผู้สมัครสอบและห้องสอบ http://bit.ly/3hBsw8E
ผู้สมัครสอบเข้าแถวเวลา 08.00 น. ณ หอประชุมวรรณสิทธิ์
สิ่งที่ต้องนำมาวันสอบ
1.ดินสอ 2B 2.ยางลบ 3.ปากกา 4.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน 5.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
หมายเหตุ
1. ให้ผู้สมัครสอบทุกคนตรวจสอบชื่อ-สกุล ระดับชั้นและอำเภอ หากผิดพลาดให้แจ้งกรรมการคุมสอบ ณ วันสอบ
2.ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะถูกปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่โรงเรียน) และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกทุกคน
3. สแกน QR code ไทยชนะก่อนและหลังเข้าบริเวณโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
4. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรจากผู้อื่นกรณีต่อแถว
5. เพื่อลดความแออัดในการใช้พื้นที่ ขอความร่วมมือผู้สมัครสอบ 1 คน ต่อผู้ปกครอง 1 คน

งานคืนสู่เหย้าชาวฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 4

งานคืนสู่เหย้าชาวฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 17.10 – 24.00 น.พบกับดนตรีวงบินหลาดง สำรองโต๊ะ(อาหารไทยพื้นบ้าน) 8 ท่าน/โต๊ะ ราคา 3,200 บาท ได้ที่ คุณวิภาวรรณ (จิ๋ม) ชาญชิต อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฉวางรัชดาภิเษก (ฉร.รุ่นที่ 9 )                    โทร.081-958 – 4657

สอบวัดความรู้โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก (2nd Ratchada Contest) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สอบวัดความรู้โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก (2nd Ratchada Contest) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 สอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-25 ธันวาคม 2563 ค่าสมัคร 120 บาท (สอบ5วิชา) ชิงทุนการศึกษารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
Download ระเบียบการการสมัครสอบ ได้ที่ https://bit.ly/2I12M7H
Download ใบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/34RQfwI
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ขอความร่วมมือนักเรียนทำแบบประเมินความเครียด

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกชั้น ม.1-6 ทุกคน ทำแบบประเมินสภาพสุขภาวะทางจิตของนักเรียน(แบบประเมินความเครียด ST5) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2563 ทาง

https://forms.gle/hJc3RybuKPneCCry9

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📌 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิกดูรายชื่อ 👉 https://drive.google.com/file/d/1GHkMMRiRaqYVcX25s8tKoGhpsh645QCk/view?usp=sharing

>>>>การรายงานตัวและมอบตัว