ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและห้องสอบ

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันที่ 2-29 ธันวาคม 2563 นั้น มีผู้สมัครสอบจำนวน 449 คน
วันสอบวัดความรู้ฯ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
รายละเอียดรายชื่อผู้สมัครสอบและห้องสอบ http://bit.ly/3hBsw8E
ผู้สมัครสอบเข้าแถวเวลา 08.00 น. ณ หอประชุมวรรณสิทธิ์
สิ่งที่ต้องนำมาวันสอบ
1.ดินสอ 2B 2.ยางลบ 3.ปากกา 4.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน 5.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
หมายเหตุ
1. ให้ผู้สมัครสอบทุกคนตรวจสอบชื่อ-สกุล ระดับชั้นและอำเภอ หากผิดพลาดให้แจ้งกรรมการคุมสอบ ณ วันสอบ
2.ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะถูกปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่โรงเรียน) และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกทุกคน
3. สแกน QR code ไทยชนะก่อนและหลังเข้าบริเวณโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
4. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรจากผู้อื่นกรณีต่อแถว
5. เพื่อลดความแออัดในการใช้พื้นที่ ขอความร่วมมือผู้สมัครสอบ 1 คน ต่อผู้ปกครอง 1 คน

งานคืนสู่เหย้าชาวฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 4

งานคืนสู่เหย้าชาวฉวางรัชดาภิเษก ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 17.10 – 24.00 น.พบกับดนตรีวงบินหลาดง สำรองโต๊ะ(อาหารไทยพื้นบ้าน) 8 ท่าน/โต๊ะ ราคา 3,200 บาท ได้ที่ คุณวิภาวรรณ (จิ๋ม) ชาญชิต อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฉวางรัชดาภิเษก (ฉร.รุ่นที่ 9 )                    โทร.081-958 – 4657

สอบวัดความรู้โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก (2nd Ratchada Contest) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สอบวัดความรู้โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก (2nd Ratchada Contest) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 สอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-25 ธันวาคม 2563 ค่าสมัคร 120 บาท (สอบ5วิชา) ชิงทุนการศึกษารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
Download ระเบียบการการสมัครสอบ ได้ที่ https://bit.ly/2I12M7H
Download ใบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/34RQfwI
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ขอความร่วมมือนักเรียนทำแบบประเมินความเครียด

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกชั้น ม.1-6 ทุกคน ทำแบบประเมินสภาพสุขภาวะทางจิตของนักเรียน(แบบประเมินความเครียด ST5) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2563 ทาง

https://forms.gle/hJc3RybuKPneCCry9

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📌 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิกดูรายชื่อ 👉 https://drive.google.com/file/d/1GHkMMRiRaqYVcX25s8tKoGhpsh645QCk/view?usp=sharing

>>>>การรายงานตัวและมอบตัว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📌 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 👉
https://drive.google.com/file/d/17bWbNhWqdXmiqsFT2_pSpjxaXyGXcAlQ/view?usp=sharing

>>>>การรายงานตัวและมอบตัว

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ดังนี้
1. สมัครผ่าน Link หรือ สแกน QR Code
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครระบบออนไลน์ Link https://forms.gle/e5qhJu1FtW1VwiNN8
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครระบบออนไลน์ Link https://forms.gle/A71LYDHRDKwMpBUX8
4. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนกด “ส่ง” ยืนยันข้อมูล (กด ส่ง แล้วจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้)
5. ข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่ ชื่อ สกุล เลขประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ จบการศึกษาจากโรงเรียน คะแนนโอเน็ต ผลการเรียนเฉลี่ยที่จบการศึกษา ชื่อ สกุลบิดาและมารดา เบอร์โทรศัพท์
6. ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
7. วันสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
8. วันสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
9. รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6-8 มิถุนายน 2563
10. รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9-11 มิถุนายน 2563
11. เอกสารที่ต้องนำมามอบในวันรายงานตัว ได้แก่ หลักฐานสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงและฉบับถ่ายสำเนา สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา รูปถ่ายนักเรียน
12. หากมีข้อสงสัย สอบถามผู้ช่วยผอ.ฝ่ายวิชาการ นายสมนึก เจรียงพร 082-2470757 รองผอ.ฝ่ายวิชาการ นายพลากร ศิริพงศ์ 089-4650955
ขอความกรุณาคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และทุก ๆท่านช่วยแชร์ด้วยครับ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก การรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ออนไลน์ปีการศึกษา 2563
ตามที่สพฐ.ได้มีหนังสือที่ ศธ.04006/ว1548 เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกขอประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ดังนี้
1. สมัครในระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คหรือเว็บไซต์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก (เปิดลิ้งค์การสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
2. สมัครวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (เอกสารประกอบการสมัครให้นำมามอบในวันรายงานตัว ได้แก่ หลักฐานสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา รูปถ่ายนักเรียน)
3. ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนกด “ส่ง” ยืนยันข้อมูล (กด “ส่ง” แล้วจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้)
4. ข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่ ชื่อ สกุล เลขประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ จบการศึกษาจากโรงเรียน คะแนนโอเน็ต ผลการเรียนเฉลี่ยที่จบการศึกษา ชื่อ สกุลบิดาและมารดา เบอร์โทรศัพท์
5. วันสอบ วันรายงานตัวและมอบตัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเฟสบุ๊คและเว็บไซต์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
6. ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
7. หากมีข้อสงสัย สอบถามผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมนึก เจรียงพร 082-2470757 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพลากร ศิริพงศ์ 089-4650955
ขอความกรุณาผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และทุก ๆท่านช่วยแชร์ด้วยครับ

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  บัดนี้ได้สอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้ http://bit.ly/3cEtqOG

รายชื่อผู้สมัครสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น มีผู้สมัครสอบจำนวน 128 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ http://bit.ly/3a6KniK